Energiagenterna

Energiagenterna är en metod för att lära femåringar i förskolan och deras pedagoger om energisparande beteende.

Energiagenterna tar åtta veckor för förskolan att genomföra och är en utbildning för att bli diplomerade energiagenter. Det första momentet i projektet är en pedagogträff där deltagande pedagoger träffas för att gå igenom upplägg och påbörja ett nätverkande med pedagoger från andra förskolor. Därefter får förskolan besök av Agent Ström och El’Boven i den första av två sagovandringar. Den andra äger rum i slutet av projektet. Mellan dessa besök finns sex uppdragsveckor. Då arbetar barn och pedagoger på förskolan med olika uppdrag, som levereras av Agent Ström genom filmer och brev.

Som stöd för pedagogerna finns en pedagoghandledning. I den finns förslag på hur pedagogerna kan inleda samtal med barn om energi, samt tips på hur vi kan leva energimedvetet. I den finns också information om uppdragen som är kopplade till uppdragsveckorna. Upplägget är flexibelt för att förskolorna enkelt ska kunna anpassa projektet till sin verksamhet. På så vis kan de göra de övningar de tilltalas av och hoppa över dem som inte passar för stunden.

SISAB – Skolfastigheter i Stockholm AB har i uppdrag att bygga och förvalta förskole- och skolfastigheter i Stockholms kommun. Bolaget är en del av Stockholms stad. SISAB har genom byggnadskonceptet Framtidens förskola skapat möjligheter att snabbt bygga energieffektiva förskolor för det växande Stockholm – utan att tumma på kvalitet eller kostnad. En förutsättning för att byggnaden ska fungera som planerat, och därmed också förbli energieffektiv, är att de som verkar i lokalerna agerar på ett medvetet och energieffektivt sätt.

För att undersöka hur kunskapen om energieffektivt beteende, på ett entusiasmerande och lustfyllt sätt, kan föras över till de som befinner sig i SISAB:s lokaler, genomfördes förstudien LUST. Förstudien, som pågick under 2013, syftade till att skapa ett ramverk som skulle kunna ligga till grund för en lösning som ska tillämpas i Framtidens förskola. Förstudien visar en möjlig besparing på cirka fem procent av SISAB:s totala energianvändning i  förskolebeståndet. Studien visar också att besparingspotentialen är större i äldre fastigheter, men att lärdomarna är lika applicerbara oavsett byggnad.

Idag är inte energi- och miljöfrågor längre isolerade frågor utan bör adresseras brett för att öka kunskapsnivåer, skapa delaktighet och delad ansvarskänsla. Sårbarheten minskar också då lösningen inte är beroende av enskilda eldsjälar i samma utsträckning. Förstudien har genom ett antal faser, som har inkluderat såväl litteraturstudie som workshops med förskolepersonal, resulterat i sex konkreta lärdomar. Dessa lärdomar utgör ett ramverk som en framtida lösning ska bygga på.

Energiagenternas upplägg utgår från läroplanen för förskolan och har lust, nyfikenhet och socialt samspel som grund för lärandet. Eftersom vi människor lär oss på olika sätt kombineras lek, samtal, experiment, reflektion och samarbete. Förskolan uppmuntras att ta tillvara på de idéer och initiativ som dyker upp hos barn och vuxna längs vägen för bästa möjliga förankring av kunskapen. Metoden är tematiskt upplagd för att så mångsidigt som möjligt ta upp energifrågan. Miljömedvetenhet och tekniskt utforskande blandas för att deltagarna ska bli medvetna om sin möjlighet att minska sin energianvändning. Utöver faktabaserad kunskap om miljö- och klimatfrågor får barnen möjlighet till kreativt skapande genom rytmik, sång, rörelse och drama samt delta i två teaterföreställningar. Projektet uppmuntrar till att både arbeta enskilt och i grupp vilket ökar tilltron till den egna förmågan och lusten att upptäcka i samspel med andra. Energiagenterna syftar till att bidra till en positiv framtidstro samt känsla av delaktighet och möjlighet att påverka oavsett kön, bakgrund, ålder eller funktionalitet.

Energiagenterna har belönats med såväl Stockholms stads Förnyelsepris 2015 som Stockholms stads miljöförvaltnings Pingvinpris för hållbara insatser 2015.

Effekter

Med rätt kunskap är det lätt att göra rätt. Resultaten från de förskolor där Energiagenterna har genomförts visar på energibesparingar men också en förståelse och en kunskap hos barnen som tyder på en långsiktig beteendeförändring. När barnen tar med sig sin kunskap vidare när de börjar i skolan, eller sprider den till familjemedlemmar, i idrottsföreningar eller bland kamrater blir effekten enorm.

Var har detta testats tidigare?

Hittills (våren 2016) har ungefär 100 barn och 20 pedagoger på sex förskolor i Stockholms kommun diplomerats som Energiagenter. Under hösten 2016 skalas Energiagenterna upp. Vid årsskiftet kommer 1000 barn och 200 pedagoger att ha diplomerats. Mer information finns på: www.energiagenterna.se, http://www.sisab.se och www.facebook.com/energiagenterna

Stockholms stad/SISAB (Skolfastigheter i Stockholm AB)