Elcyklar istället för parkeringar

Minska bilberoendet i nybyggda bostadsområden i samarbete med byggföretagen genom att elcykel ingår i alla bostäder.

Kommunen och byggföretagen kan i exploateringsavtal komma överens om att låta elcyklar ingå i nyköpta lägenheter i utbyte mot att företaget inte behöver anlägga lika mycket parkeringsytor. Kommunen kan ytterligare förbättra effekten av verktyget och bidra genom att t.ex. bygga elcykelparkeringar, genomföra resvaneundersökning eller annat.


Gör så här:
Fysiska förutsättningar: Ett område i kommunen som ska exploateras och som ligger på bra avstånd (ca 0-3 km) från tät kollektivtrafik som pendeltåg, expressbuss, tunnelbana, etc.

Kostnader: Verktyget kräver inte några investeringar eller andra kostnader av kommunen. Däremot kan kommunen välja att underlätta införandet genom att till exempel bygga ut cykelbanor, elcykelparkeringar och liknande till eller i det aktuella området. Effekten av verktyget blir större om det kombineras med insatser i infrastruktur.

Samverkan: Verktyget bygger på tät samverkan med byggföretagen. En förutsättning är att dialogen om att använda verktyget startar i ett tidigt skede.


Effekter:
Minskad exploateringsyta, minskade fossila utsläpp, minskat buller, Ekonomiskt fördelaktigt för boende och potentiellt också för exploatören. Ökad rörlighet, ökad närvaro på gatorna


Här finns ”Elcyklar istället för parkeringar”: Lerum
Läs mer på: http://www.norrahallsas.se/klintgarden-3/http://objekt.fastighetsbyran.se/Objekt/?objektID=1368223#