Aktivitetsytor – involvera användarna

Aktivitetsytor är ofta avsedda för sport och främst använda av killar. Men vad händer om tjejer involveras redan i planeringen av en aktivitetsyta – kan det göra skillnad ur ett jämställdhetsperspektiv? Involvera olika grupper av användare i skapandet av kommunens aktivitetsytor  – och låt deras behov och idéer stå i fokus.

Syftet för arbetet är att skapa en plats som är välkomnande, trygg och tilltalande för såväl boende i området som besökare. Ett särskilt fokus på aktiviteter som engagerar unga kvinnor att ta plats kan premieras.

Gör så här:

  • Upprätta en brukarstyrd grupp som blir platsens ”advisory board”
  • Rekrytera en koordinator/arrangemangsansvarig som kan leda arbetet med att organisera arrangemang, bokning och marknadsföring.
  • Etablera ett namn och skapa en digital plattform för platsen.
  • Genomföra en invigningsaktivitet av aktivitetsytan.
  • Upprätta en driftsplan

En grupp ungdomar engageras i som praktikanter i projektet, i syfte att praktikanterna skall få erfarenhet av projektarbete, evenemangskap och marknadsföring i ett pågående utvecklingsarbete. Tillsammans med gatukontorets planerare, arbetade praktikanterna fram gestaltningsidéer och förslag på platsens framtida användningsområden. De får också i uppdrag att göra ett fullskaletest av sina idéer på plats – ett arrangemang helt planerat av dem. Genom att involvera den tänkta målgruppen i ett tidigt skede i planeringsprocessen och låta dem skapa aktivitet på platsen redan innan den var klar, var ambitionen att deras ägarskap över platsen skulle stärkas.

Målet är att skapa en organisatorisk grund som kan initiera aktiviteter och verksamheter på aktivitetsytan och som i sin tur kan bidra till att platsen successivt kan utvecklas att fungera av sig självt


Här har man genomfört involvera användarna:
Rosens röda matta
Ett samverkansprojekt mellan Malmö Stad, EU, Delegationen för Hållbara städer och boende.
När en parkeringsplats i Rosengård i Malmö skulle göras om till en aktivitetsyta konstaterade projektledningen att de som redan fanns i Rosengård var avsedda för sport och användes mest av killar. Ett nystartat tjejnätverk anställdes för att planera ytan tillsammans med gatukontorets landskapsarkitekter samt för att genomföra testevenemang samtidigt som de fick kunskap om stadsplanering och hur de kan påverka stadens utveckling. Slutresultatet blev en mötesplats för många människor och aktiviteter. Här finns scen, bluetooth-styrd musikanläggning, klättervägg, utegym och ett rosa vindkraftverk.

Mer information och dokumentation om projektet finns här:
www.malmo.se/aktivitetsytan
www.malmo.se/hallbararosengard