Frivillig arbetstidsförkortning

Att erbjuda en möjlighet för anställda att gå ner i arbetstid utan särskilda skäl är ett verktyg för att möjliggöra en hållbar livsstil. En kortare arbetsdag skapar större möjlighet för samhällsengagemang och fritid, samtidigt som en lägre inkomst ger ett minskat konsumtionsutrymme.

Det finns exempel på arbetsplatser med sextimmars arbetsdag med bibehållen lön, men det är ett relativt svårt och dyrt exempel. Att däremot erbjuda en frivillig arbetstidsförkortning, som inkluderar sänkt lön samspelar med idén om hållbara livsstilar.

Så här gör man:
Det centrala i det här verktyget är att ta fram ett styrdokument, en policy, som ger en grund för en generösare ledighet från arbete än vad lagstiftningen och avtalen på arbetsmarknadsområdet tvingar. I Göteborgs Stads budget står t ex: ”Stadens norm ska vara att erbjuda alla tillsvidareanställning och heltid, samtidigt ska alla anställda i staden möjlighet att arbeta deltid.”

Det är av vikt att informationen sprids till cheferna eftersom det är de som godkänner förfrågningar om deltidsarbete.

Man behöver klarlägga:

  • Hur man ansöker om frivillig deltid
  • Hur lång tid innan ledighetens början som ansökan ska ske
  • Vad som händer om en anställd får avslag, ska den t ex erbjudas möjlighet till arbete någonstans där frivillig deltid är möjlig?
  • Vilka skäl som är rimliga för avslag

För att få ett större genomslag för möjligheten till deltid är det en fördel om detta marknadsförs, såväl till medarbetare som till chefer. Det kan ske via intranät, ordinarie arbetsplatsträffar och chefsmöten.

 


Effekter: En bättre balans mellan arbete och fritid, mer tid över för samhällsengagemang och fritid, en minskad konsumtion och därmed en minskad miljöbelastning, hälsofrämjande och mindre stress som följd.


Här har man genomfört frivillig deltid:
I Göteborgs Stad