”Inga löjliga bilresor!”

 

Informationskampanj med fokus på att påverka medborgarna att cykla istället för att ta bilen korta sträckor. Korta bilresor, de som är under 5 km, utgör idag hälften av alla bilresor i Sverige.

 

Gör så här:
Vilken fysisk utrustning som krävs beror på kampanjens utformning och storlek. Materiella ting som kan behövas är: bord, banderoller + ställning (tänk på ev. bygglov som behövs), kampanjkläder, merchandies, folder, reklamcyklar, samt ev.  cyklar man kan vinna.

Kostnaderna kan sänkas om kampanjen genomförs i flera kommuner, som då kan dela på utrustningen. Detta förutsätter att kampanjen genomförs vid olika tillfällen i de olika kommunerna.

För en större version av kampanjen landar kostnaderna på ungefär 60 000 kr, se http://www.hmskane.se/doc/beskrivningingalojliga1.pdf

De personalresurser som behövs beror även de på kampanjens utformning. Det är rimligt att ett antal personer från kommunens gatukontor är engagerade i arbetet med kampanjen och leder projektet. Utöver dessa kan extrapersonal anställas för kampanjens olika aktiviteter så som att dela ut sadelskydd, informera på torg, samt cykla med reklamcyklarna.

Även en extern tävlingsjury kan behöva involveras. En extern fotograf kan också anställas beroende på dokumentationsbehovet.

Projektet förutsätter samverkan mellan politiker, gatukontoret, trafikkontoret, miljöförvaltningen och serviceförvalting för montering av reklamtavlor, banderoller etc.

 

  1.  En första icke-materiell förutsättning är att ta reda på hur bilresandet inom kommunen ser ut. Kanske har en resvaneundersökning gjorts som kan utnyttjas? För att kampanjen ska bli lyckad, är det bra att veta från början exakt vilka de löjliga bilresorna är, om de utförs som arbetspendling eller på fritiden till exempel.
  2. Bestäm kampanjens utformning: aktiviteter, reklammaterial, personal som behövs, hur sociala medier ska användas, vilka mediekanalen som ska blandas in, vilka konkreta mål som ska nås med kampanjen etc.
  3. Rekrytera extrapersonal vid behov. Undersök även samverkansmöjligheterna inom den kommunala förvaltningen.
  4. Sök eventuella tillstånd som behövs
  5. Anpassa hemsidan och upprätta en Facebooksida vid behov. Steg 6: Skaffa fram den fysiska utrustningen. Se om det går att låna saker från en annan kommun.
  6. Utbilda personalen och tydliggör kampanjens upplägg
  7. Genomför kampanjen och dess olika aktiviteter’
  8. Utvärdera kampanjen
  9. Utred om behov finns av upprepning eller fortsättning på aktiviteterna.

Informationskampanjen kan innehålla bland annat annonser på reklampelare i staden, annonser i lokalpress och radio, hemsida, cyklister som i rusningstid cyklar med kampanjbudskapet synligt för passerande bilister, event, tävling i sociala medier med mera.


Effekter: Minskade utsläpp, minskat buller, förbättrad folkhälsa


Tänk på!
Kolla upp om bygglov behövs för montering av banderoll eller liknande.
Var noggrann med om det är tillåtet att frångå kommunens grafiska profil eller ej.

Här har man genomfört ”Inga löjliga bilresor!”:

Malmö, Umeå

Mer information:
https://www.facebook.com/IngaLojligaBilresor/
http://malmo.se/ingalojligabilresor
http://www.greencit.se/project.aspx?projectid=1419