Klimatbaserade taxor och avgifter

Detta verktyg innebär att avgifterna som kommunen tar ut i samband med byggnation anpassas så att klimatsmarta hus betalar mindre eller till och med blir helt fria från avgifter. Taxor och avgifter som är förknippade med byggnation minskas stegvis baserat på hur klimatsmart byggnation beräknas bli. Exempel på avgifter som kan ingå är planavgift, bygglovsavgift, startbesked.

Genom att göra det billigare att bygga energisnålt och att använda förnybara energikällor ökar kommunen incitamenten för att de nya hus som byggs bidrar till en hållbar utveckling. Systemet kan användas som ett alternativ för att öka klimatsmart byggnation när det inte är möjligt att sätta särskilda regler för energibehov m.m på grund av lagstiftning.

Alla kommuner som tar ut avgifter för att handlägga bygglov, detaljplaner, startbesked med mera kan använda det här verktyget. För att ändra i reglementet för taxor och avgifter behövs oftast ett politiskt beslut i till exempel miljö- och byggnadsnämnden eller liknande. Motiveringen till att göra den här förändringen är att det är ett praktiskt och tydligt sätt att göra det lättare att leva klimatsmart för invånarna. Bostäderna som byggs kommer stå kvar i många decennier och det långsiktigt blir klimatvinsten stor.

Gör så här

Reglementet som styr taxor och avgifter skrivs om till att få en tydlig klimatstyrning. Taxor och avgifter beslutas normalt politiskt.

Taxorna justeras lämpligen i steg så att det är ganska lätt att uppnå den första nivån av avgiftslättnad. Det ger ett incitament till att även göra små justeringar av klimatprestandan hos ett nybyggt hus, även om man inte når upp till de allra bästa nivåerna.

För att ge ytterligare incitament kan kommunen också komplettera rabatterna på taxor och avgifter med att ge rabatt vid köp av mark för byggherrar (enbostadshus eller flerfamiljshus) som bygger plusenergihus eller hus av högsta miljöklass.


Här har man infört klimatbaserade taxor och avgifter: Lerums kommun har använt detta verktyg sedan 2012, inklusive premier vid köp av kommunal mark för byggnation.

Läs mer på: http://www.lerum.se/Bygga-bo-och-miljo/Bygglov-och-tillstand1/Miljorabatter/