Innovation och marknadsförändring

Offentliga aktörer på lokal och regional nivå har en viktig roll att spela som katalysator för att påverka marknaden i en hållbar riktning. Den offentliga sektorns konsumtion och investeringar utgör ungefär en femtedel av landets BNP.

Offentlig upphandling är därför ett viktigt strategiskt verktyg, där kommuner kan agera föregångare, styra inköp efter politiska mål och dessutom visa marknaden att det finns stabil efterfrågan på hållbara tjänster och produkter.

Det finns en tydlig koppling mellan hållbara upphandlingar och den stad som invånaren möter i sin vardaInnovation och marknadsföringg. Det handlar om vilka varor och tjänster som används för att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle, där övergripande mål kring miljö, klimat, mänskliga rättigheter, jämställdhet och rättvisa står i fokus. Offentlig upphandling är ett verktyg med stor
utvecklingspotential. Det handlar till exempel om att ställa rätt krav både när det gäller miljöaspekter och social hänsyn.

Upphandlingen är även ett viktigt verktyg för att driva på framväxten av nya lösningar på gemensamma samhällsproblem, så kallad innovationsupphandling. Genom att upphandla i förväg okända lösningar kan offentliga aktörer bidra till att samhällsservicen förbättras samtidigt som man stimulerar till nytänkande hos leverantörer.

Lokala offentliga aktörer kan också i samverkan med andra aktörer initiera, driva och finansiera olika utvecklingsprojekt som syftar till att utveckla innovationer där samhällsnyttan är drivkraften.