Policy och styrmedel

För att främja arbetet med hållbara livsstilar bör livsstilsfrågan integreras och genomsyra kommunens övergripande styrdokument såsom budget och andra strategidokument som till exempel översiktsplaner, klimatstrategi och trafikstrategi. Det är dessa dokument som tjänstepersoner sedan förhåller sig till i den dagliga verksamheten.
Lokala offentliga aktörer har ett antal ekonomiska styrmedel och lokala föreskrifter till sitt förfogande inom områden som till exempel miljö- och hälsa, renhållning och trafik. Kommunen kan inom många områden besluta om regler och avgiftsnivåPolicy och styrmedeler som kan påverka såväl företags beslut som beteenden hos medborgarna. Exempel är nivån på kollektivtrafiktaxor, vatten- och avfallstaxor, tillstånd för elfordon att få köra i bussfiler, nivå på parkeringsavgifter, lägre parkeringsnorm per lägenhet eller att förenkla bygglovsansökan för solceller.

Även om det finns ett betydande handlingsutrymme att agera lokalt så ligger ändå besluten om många styrmedel på nationell och EU-nivå, som till exempel nya lagar och klimatskatter. Vidare är den lokala nivån beroende av hur andra länder och internationella organisationer agerar. Den lokala nivån kan ändå påverka nationella/internationella styrmedel genom t.ex. remissvar eller lobbyarbete. Kommuner och städer runt om i världen har i många fall valt att gå samman och gå före den nationella nivån. Det sker till exempel inom klimat- och miljöarbetet där det europeiska borgmästaravtalet samlar lokala myndigheter som frivilligt åtagit sig att genomföra EU:s klimat och energimål.

Utmaningen med framgångsrika styrmedel är att de måste vara verkningsfulla och kostnadseffektiva, samtidigt som styrmedlen behöver utformas så att högsta möjliga acceptans uppnås hos medborgarna. Det finns få styrmedel som är universella och fungerar likvärdigt i alla länder och kulturer.

När det gäller omställning till mer hållbara livsstilar gäller det för kommuner att vara uthålliga och modiga och våga utmana de normer som finns.