Lär unga om elanvändning

Ett verktyg för att medvetandegöra barn om kopplingen mellan deras beteende och energianvändning. Metoden använder visualisering av energi för att förenkla och förklara.

Genom att arbeta med barn och unga, t ex i förskolan eller i andra miljöer där barn vistas, och visualisera och tydliggöra hur mycket energi de använder skapas en bättre medvetenhet.

Inom projektet FörskoleVis har man utvecklat, implementerat och utvärderat ett koncept för att arbeta med energifrågor och visualisering av energianvändning i förskolan. Konceptet består av två delar, dels en pedagogisk handledning med syfte att öka förståelsen om energi och elanvändning, och dels ett tekniskt webbaserat verktyg som visualiserar energianvändningen på ett lustfyllt sätt. Tanken är att de två delarna ska kompletterar varandra.

Så här gör man:

Under fliken Strömtjuven finns en handledning. Läs igenom den. Här kan man hitta bakgrundsmaterial men också:
  • Övningar och lekar kopplade till energi
  • Sagan om Strömtjuven
  • Sången om Strömtjuven
  • Kopieringsunderlag

Till Strömtjuven finns också ett digitalt verktyg som går att använda på dator eller på läsplatta. Det laddas ned på www.forskolevis.se/spela. Det är inte ett måste att använda dator eller läsplatta, handledningen och materialet som finns i den kan användas utan det digitala verktyget.

Gå igenom handledningen.

Välj ut sådant som du tror är lämpligt för din grupp. Förbered genom att ladda ner det digitala verktyget om du vill använda det. Annars kopiera och ta fram det material som du vill använda.

Det finns också kopplingar till läroplan, vidare information och tips på vad man kan göra själv i sina lokaler och var man kan lära sig mera.


Effekter: Större kunskap om energi och el, som förhoppningsvis leder till minskad förbrukning.


Här har man använt verktyget Strömtjuven:

Förskolor inom Göteborg, Härryda, Trollhättan, Kungälv och Oskarshamn.