Social konsekvensanalys i samhällsplanering

Social konsekvensanalys (SKA) är en analysmodell för att få ökad kunskap om en geografisk plats och identifiera viktiga sociala aspekter som behöver tas om hand i samhällsplaneringen. Modellen används också för att ta fram åtgärder/förslag och för att konsekvensbeskriva olika förslag till förändring.

Modellen är ett stöd för att sortera och identifiera de viktiga sociala aspekterna för området, platsen eller den lokalisering som planeras.

Gör så här
För att ge bäst effekt på process och resultat bör analysverktyget finnas med under hela planprocessen. Det bidrar med ett tankestöd och kan användas på olika sätt beroende på omständigheter och planskede. Tidigt i planeringsprocessen samlas kunskaper om områdets sociala karaktär i relation till den fysiska strukturen. Denna kunskap ligger sedan till grund för den fortsatta sociala konsekvensanalysen.

Modellen består av en matris bestående av olika sociala aspekter och geografiska analysnivåer. Dessutom är det bra att ha processtöd i form av en informativ handledning. Analysverktyget är skapat för att vara en del i planarbetet.

Arbetsgången innehåller följande steg:

Inventering
Hur fungerar området idag? Vilka sociala kvaliteter och behov finns? Vad känner vi till och vad måste vi ta reda på? I ett tidigt skede be­döms behov av inventering och en tidplan för arbetet görs i samver­kan. Kunskap om sociala aspekter samlas, och arbetsinsatser och aspekter sorteras och prioriteras med hjälp av verktyget.

Åtgärder
Vilka åtgärder behövs för att stärka/förverkliga de inventerade sociala aspekterna? Planförslag, scenarier eller åtgärder motiveras utifrån den kunskap som kom fram i tidigare inventering.

Konsekvenser
Vilka åtgärder behövs för att stärka/förverkliga de inventerade sociala aspekterna? Planförslag, scenarier eller åtgärder motiveras utifrån den kunskap som kom fram i tidigare inventering.

Deltagare
Vilka som är med och gör en social konsekvensanalys beror på programmets/planens omfattning, art, geografiska läge m.m. I huvudsak ska SKA:n leda till att planhandläggarna får den kunskap som behövs om det sociala livet i området. Det är därför viktigt att personer som har den kunskapen antingen deltar i att fylla i matrisen, alternativt tillfrågas innan. Det kan t.ex. handla om representanter från barn- och äldreomsorg, skolor, lokala föreningar etc. i eller i anslutning till området.


Effekter: ökad trygghet, integration och gemenskap, fungerande vardagsliv


Här använder man social konsekvensanalys: Göteborgs Stad
Mer information: Social resursförvaltning Göteborgs Stad
http://goteborg.se/wps/portal?uri=gbglnk%3agbg.page.a25e02c0-d941-4943-b90d-9dd4c8ebea86
http://stadsutveckling.socialhallbarhet.se/