Testcyklister

Vanebilister blir testcyklister för att minska bilresandet och få människor att testa att cykla mer. Cyklisterna får låna en cykel anpassad efter deras personliga behov i utbyte mot att de svarar på enkäter om sina resevanor under testperioden. Coacher och företagshälsovårdsaktörer hjälper cyklisterna.

 

Gör så här:
Verktyget kräver fysisk utrustning i form av cyklar, material för resvaneundersökning samt lokaler för coaching och genomförande av undersökningen.

Personal från kommunen för projektledning krävs för verktyget. Tid behövs för koordination av deltagare, möten, aktiviteter och framskaffning av cyklar, samt för genomförande av aktiviteter. Tidsåtgången beror på projektets upplägg, men den direkta aktivitetstiden uppskattas till 3-4 tillfällen.

Personer från Miljöförvaltningen eller annan kommunal förvaltning, cykelhandlare för leasing av cyklar, hälsocoach eller transportcoach, samt  aktörer från företagshälsovården bör involveras. För resvaneundersökningen kan en extern forskare involveras. Om man på ett tidigt stadium involverar lokalpressen kan de skriva reportage om hur det går för de olika cyklisterna.

Såhär gör man:

 1. Ta in offerter från de aktörer som ska involveras, inklusive cykelleverantörer.
 2. Anordna ett startmöte med projektledningen och övriga aktörer. Diskutera projektets upplägg.
 3. Hitta följejournalister från lokalpressen.
 4. Ta fram resvaneundersökningen för att hitta deltagare.
 5. Välj ut passande deltagare av de som ansökt och fyllt i resvaneundersökningen. Se till att ha en bra blandning vad gäller demografiska faktorer.
 6. Anordna ett uppstartsmöte med de ledande aktörerna samt deltagarna där deltagarna får hjälp att välja ut en passande cykel. Efter detta möte levereras de önskade cyklarna till deltagarna.
 7. Coaching: Kontinuerlig aktivitet som inleds med individuella möten. Coachingen anpassas efter individernas behov.
 8. Avslutningsmöte: Även här är alla inblandade med. Projektledningen berättar om resultaten och kommande aktiviteter/projekt. Deltagarna får dela med sig av sina erfarenheter.
 9. Som uppföljning på resvaneundersökningen fyller deltagarna i en enkät vid projektets slut.
 10. Hälsoundersökningar av deltagarna kan göras vid projektets början och slut.
 11. En webbdagbok fylls i löpande av deltagarna under projektperioden. I slutet av projektet sammanställs all ovan nämnd data.
 12. Spridning och spridningsmaterial: Förutom artiklar som skrivs av följejournalisterna, kan broschyrer, hemsida, blogg med inlägg av deltagarna, Facebooksida och filmer användas som spridningsmaterial.

Projektledning
Projektledningen ansvarar för framtagning av spridningsmaterial, mediakommunikation, ekonomi, kontakter och utvärdering och resultatsrapportering.

Tänk på att:
Det kan uppstå problem med att hitta cykelhandlare som kan leasa de olika typer av cyklar som används för verktyget.


Effekter: Mindre CO2-utsläpp, minskad energi- och resursförbrukning, Cyklande medför ekonomiska fördelar för den enskilde och samhället. Hälsofrämjande, högre trafiksäkerhet, mindre socialt isolerade transporter, mer levande boendemiljöer och mindre stress som följd.


Här har man genomfört ”Testcyklister”:
Inom Göteborgsregionens kommunalförbunds geografiska område.

Ur utvärderingen: “Varje testcyklist ersatte ungefär 136 bilresor med cykel under projektets gång, vilket motsvarar 5 bilresor i veckan. 90 % av testcyklisterna hittade nya sätt att använda cykeln på. 80 % av dem uppger att de påverkat sin omgivning att cykla mer.”

En mer detaljerad beskrivning av metoden som användes för genomförande och de aktiviteter som ingick finns i Testcyklisterna – Slutrapport (s. 9-13): http://www.grkom.se/toppmenyn/dettajobbargrmed/miljosamhallsbyggnad/trafikinfrastruktur/hallbartresande/testcyklisterna.4.415b48a314276a8b9a748f0.html

Broschyren ”Vanebilist blir testcyklist”: http://www.grkom.se/download/18.34a5ef88147ad1eb7ebac2/1424153679512/testcyklisterna_broschyr_webb_72.pdf