Hållbara livsstilar

Det finns ännu ingen allmängiltig definition av begreppet hållbara livsstilar inom litteratur och forskning. Det som förenar de olika definitionerna som används är att de lyfter fram konsumtion och livskvalitet, hälsa och välmående samt gemensamt ansvar som viktiga delkomponenter.  Baserat på den forskning och de definitioner som finns skulle man kunna sammanfatta hållbara livsstilar så här:

En hållbar livsstil innefattar vad vi gör, har, använder och visar, hur vi ser på världen och vilka värderingar vi har. Hållbara livsstilar syftar till en förändring mot hållbar samhällsutveckling (miljömässig, social och ekonomisk), samt till ökad livskvalitet för den egna personen och andra människor på planeten.

Begreppet hållbara livsstilar handlar om individens personliga val och agerande i kombination med de förutsättningar och sammanhang som underlättar för att välja och leva hållbart. Slutligen innebär begreppet att individer känner solidaritet med och ansvar gentemot andra människor, annat liv samt framtida generationer.

Lätt att säga svårt att göra

Det finns mycket som försvårar för den enskilde individen att byta till en hållbar livsstil. Det mest bekväma och billigaste valet är alldeles för ofta dåligt för både miljön och människors långsiktiga välbefinnande.

För att människor ska anamma en hållbar livsstil måste det utgöra ett attraktivt alternativ. Det skall var lätt att göra rätt! Därför måste det även finnas stödjande system i individens vardagliga kontext som underlättar för individen att göra hållbara val.
För att människor skall förändra sina beteenden och sätt att leva måste det finnas förutsättningar för dem att göra så. Hur man väljer och agerar beror på ens förmågor och vanor samt vilka normer och förutsättningar som finns i det sammanhang man befinner sig i.

Därför bör infrastruktur och samhällstjänster vara utformade så att de möjliggör, underlättar och inspirerar till en hållbar livsstil. Här har kommuner och regioner en  viktig roll i att skapa attraktiva, stödjande system.

Ett begrepp i tiden

Behovet av en omställning till hållbara livsstilar uppmärksammas allt mer både internationellt och här hemma. Inom FN:s 10-åriga program hållbar konsumtion och produktion (10YFP) är hållbara livsstilar och utbildning upptagna som ett delområde. Sverige leder det globala arbetet inom området tillsammans med Japan och WWF. På EU-nivå har The SPREAD Sustainable Lifestyles 2050 Project tagit fram en färdplan som innehåller rekommendationer för hur samhället på flera nivåer kan ställa om till mer hållbara livsstilar fram till år 2050.