Samhällsengagemang

Sverige har en lång tradition av ideellt engagemang och stora rikstäckande folkrörelser. I dag pågår omfattande förändringar i civilsamhället och samhällsengagemanget har under de senaste åren ändrat karaktär.

Medan många gamla organisationer förlorar medlemmar ger nya organisationer och verksamhetsformer människor möjlighet att engagera sig på nya sätt. Färre väljer att bli medlemmar i en organiserad struktur och istället ökar tillfälliga volontärinsatser. Människors lojaliteter och intressen växlar allt fortare vilket delvis kan förklaras med att ny teknik skapat nya förutsättningar, där informationsflödet förändras och individualiseras.

Den starkaste drivkraften för att engagera sig ideellt är enligt Volontärbyråns årliga underSAMHALLSENGAGEMANGsökning att hjälpa och stödja andra. Den som engagerar sig som volontär får också mycket tillbaka, till exempel utlopp för sina intressen och en chans till personlig utveckling.

Samhörighet och röst i samhället

Ideellt engagemang skapar även samhörighet mellan människor och bidrar till såväl individens välbefinnande som den samhälleliga sammanhållningen. Ett socialt kapital byggs upp som förebygger utanförskap. Engagemanget i ideella organisationer ger dessutom människor en röst i samhället – och därmed en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen. Att engagera sig i samhället kan också ge viktig erfarenhet som kan leda till jobb längre fram, inte minst för unga. För de offentliga aktörerna ligger utmaningen i att ta till vara på det engagemanget!

Vad behöver vi förändra?
• Underlätta för engagemang i civilsamhället
• Öka det lokala ansvarskännandet
• Minska utanförskap

Verktyg om samhällsengagemang hittar du här.