Viktbaserad avfallstaxa för hushållsavfall

Viktbaserad avfallstaxa är ett styrmedel främst för förbättring av avfallssortering. Ju mindre man slänger och ju mer man sorterar – desto billigare blir det! 

I de flesta fall minskar säck- och kärlavfallet med cirka 20 procent vid införande av viktbaserad taxa (Jensen, 2011).

Gör så här:
Avfallstaxan delas upp i en fast abonnemangsavgift och en rörlig viktavgift. Abonnemangsavgiften beror på vilken avfallstjänst som väljs, kärlstorlek och frekvens på hämtning. Den rörliga viktavgiften beror på hur mycket avfall som faktiskt slängs. På så sätt blir avgiften lägre om man är noga med källsortering eller minskar sitt avfall.

En högre grundavgift relativt viktavgiften minskar kommunens risk för ett underfinansierat insamlingssystem om avfallsmängderna minskar kraftigt. En högre viktavgift i kombination med avsaknad av viktavgift för matavfall kan leda till sämre renhet i matavfallsfraktionen.

Införande av viktbaserad taxa kan förändra vissa avfallsflöden markant och det är viktigt att ha beredskap för detta och samarbeta med de som samlar in matavfall och förpackningar.


För att få acceptans för viktbaserad avfallstaxa och för att få goda resultat är det viktigt med välplanerad kommunikation till kunderna/invånarna.

I kommunikationen till invånarna bör man ha fokus på möjligheter till att styra sin egen avfallskostnad genom t.ex. ökad sortering. Ett bra sätt kontinuerligt hålla nere restavfallsmängderna är regelbunden återkoppling om hushållens avfallsmängder jämfört med tidigare perioder eller ett genomsnitt för området.

Det är viktigt att kommunicera om regler kring nedskräpning. Nedskräpning och avfallsdumpning till följd av införd avfallstaxa är en risk.


Effekter: Minskade CO2-utsläpp, ökad resurshushållning, möjlighet att påverka sina avfallskostnader.


Här har man infört viktbaserad avfallstaxa för hushållsavfall:
Göteborg, Lerum
Kontakta: Förvaltningen kretslopp och vatten, Göteborgs Stad
Mer information: Vägledning för att införa avfallstaxa, ladda ner här: http://www.avfallsverige.se/fileadmin/uploads/Rapporter/Utveckling/U2014-05.pdf